Regionale Energie Stress

De Lochemse raad heeft afgelopen week gedebatteerd over de RES, de regionale energie strategie. Minister Wiebes heeft in het kader van het nog goed te keuren Klimaatakkoord Nederland alvast in 30 regio’s opgeknipt. Deze regio’s moeten binnen een jaar nadat over het nationale klimaatakkoord is besloten verplicht een ‘aanbod’ doen van de energie die door de regio zelf ‘duurzaam’ geproduceerd zal worden. Hoewel niet gezegd is dat andere bronnen niet aangewend mogen worden zal het aanbod met ‘bewezen’ technieken plaatsvinden, wind en zon dus. Om de huidige elektriciteit die uit ‘fossiele’ bronnen wordt vervaardigd ‘duurzaam’ te maken denkt het college binnen onze gemeentegrenzen tenminste zo’n 10 turbines en honderden hectares zonneveld nodig te hebben. Niemand kan echter garanderen dat wind en zon op het goede moment energie produceren dus is het in het hier en nu noodzakelijk dat er ‘back up’ is. In gewoon Nederlands betekent dit dat een energiecentrale die met gas of kolen zorgt voor voldoende stroom op die momenten. Vraag is dus wat je met deze hele exercitie opschiet als je alsnog gebruik moet maken van gas of kolen. Daarnaast is het streven om alle woningen binnen de gemeente Lochem hoewel het een schone fossiele brandstof vormt gasloos te maken: met de kennis van nu kan dat gauw tot een halve ton per woning oplopen.

Dat dit hele feest een vermogen gaat kosten is duidelijk: de VVD in de provincie Gelderland heeft recent becijferd dat alleen al onze provincie hier zo’n 200 miljard(!) aan kwijt is. Op zich prima als het ergens toe leidt maar dat is helaas niet het geval. Het kabinet heeft enige tijd geleden officieel aangegeven dat het klimaat er uiteindelijk 0,0003 graden C mee opschiet. Ieder zinnig mens stopt bij dit soort getallen meteen: mooi dat je duurzaam wilt leven maar als je leefomgeving naar de knoppen gaat, het je faillissement betekent zonder dat het merkbaar resultaat oplevert dan wordt de trek om duurzamer te gaan leven een stuk minder. Een meerderheid van politiek Lochem denkt daar overigens nog anders over: afgelopen maandag is een motie aangenomen waarin de doelstelling om in 2030 49% minder CO2 te produceren nog een keer wordt bevestigd.

Dat dit streven in het genoemde jaartal niet haalbaar is, los van de vraag wat u er mee opschiet als het wel gehaald wordt, kan iedereen met een beetje inzicht in de materie duiden: dat u hier de komende jaren uw uitzicht voor moet opgeven en heel erg stevig voor in uw portemonnee moet graven zal hooguit fluisterend worden toegegeven. Wij hopen dat de wal het schip snel keert en het gezond verstand wederkeert.

Wie drukt er op de knop?

In de vergadering van begin april is verantwoording afgelegd over de prestaties van 2 colleges. ‘Hoezo 2 colleges?’ vraag u zich ongetwijfeld af: medio 2018 is een college in nieuwe samenstelling aan de slag gegaan als resultante van de raadsverkiezingen van begin 2018. In de beleidsverantwoording is uitgebreid beschreven welke zaken gerealiseerd zijn maar ook welke nog aandacht behoeven. Deze verslaglegging gaat van baliebezoek tot invulling van de WMO. De rode draad is dat het nodige gerealiseerd is maar ook nu nog het nodige te doen staat. Wat de financiele effecten zijn van het gevoerde beleid van 2018 is nog onduidelijk: dat hoort de raad in mei.

Raadsbreed is ook een motie aangenomen die het college oproept om in Den Haag nog eens aandacht te vragen voor de herinvoering van elektronisch stemmen. Bij de laatste verkiezingen waren vele mensen vele uren druk om handmatig alle stemmen te tellen en te hertellen, iets wat anno 2019 toch wel heel erg gedateerd aanvoelt. Vermoedelijk zal het niet leiden tot een snelle aanpassing maar ieder duwtje in de goede richting is er één!

Er zit een lelijke barst in het vaasje…

Woensdag 20 maart is al weer een week geleden: de regerende landelijke partijen hullen zich na wat vaagtaal kort na de uitslag nog steeds in stilte en zullen zich intern bij voortduring de vraag stellen waar het mis gegaan is. Ondanks kapot geoefende ‘lijsttrekkers’-debatten, gelikte reclamecampagnes, mediastrategen en het collectief bashen van een opkomende partij is het toch gebeurd: het volk heeft massaal anders gestemd en daarmee een signaal achtergelaten dat zijn weerga niet kent.

Niet alleen zullen Provinciale staten in heel Nederland bevolkt worden door nieuwkomers, ook de samenstelling van de 1 e Kamer kent vanaf mei een hele andere dynamiek. Rutte zal moeten zorgen voor een volle batterij van zijn telefoon en tegen heug en meug koffie moeten gaan drinken wil hij de komende periode nog iets voor elkaar krijgen. Bovendien werpt de uitslag van deze verkiezing zijn schaduw al vooruit voor de 2e Kamer verkiezingen die over maximaal 2 jaar gehouden zullen worden. Als het kabinet niet voor die tijd al struikelt zal het heel krampachtig proberen het gebarsten coalitievaasje te behoeden voor verdere schade. Regeren, ‘doen’ in VVD termen, zal niet het motto zijn maar ‘laten’: geen nieuwe maatregelen die het volk nog bozer maken, geen loze beloften meer doen waar de coalitiepartijen bij nieuwe verkiezingen pijnlijk aan herinnerd worden, lastige dossiers worden even op de plank gelegd om te rijpen. Nederland gaat in het slechtste geval op slot, met alle gevolgen van dien. Mocht dit het scenario worden dan is de hoop dat het maar snel over is en Nederland het stemhokje weer in mag. De coalitie probeert dit echter met man en macht te voorkomen omdat hun wankele positie dan mogelijk definitief ondergraven wordt.

Lokaal zal het gelukkig vooralsnog niet zo’n vaart lopen: de gemeente is niet afhankelijk van hetgeen er in Den Haag gebeurt. Gemeenteraadsverkiezingen zijn pas in 2021, dus dat duurt nog wel even. Wel zullen, hoewel er formeel geen relatie is tussen land en gemeente, ook op gemeentelijk niveau gevolgen worden verbonden aan het landelijke stemmen. Wij bereiden ons vast voor op een verdere groei van de lokale partijen: deze hebben immers niet het verlammende dat landelijke partijen soms kenmerkt en staan er geheel voor u!

Guinness record

Afgelopen week is een absoluut (zij het officieus) Guinness record gevestigd: een officiële raadsvergadering met 10 agendapunten in 1 minuut en 20 seconden van opening tot sluiting. Komt vermoedelijk niemand ooit meer overheen. Ik hoor u denken: gaat dat wel helemaal goed daar in Lochem? Ik kan u geruststellen: als spin off van een nieuw vergadermodel kan dit het resultaat zijn van het voorafgaand aan de officiële vergadering informeren en delen van vragen en meningen. Niets mis mee dus.

Aan welke belangrijke zaken gaan we wel de nodige tijd spenderen?Binnenkort spreken we over de rapportage van 2018. Wat heeft het College van B&W in 2018 gebakken van alle plannenmakerij en was dat een beetje binnen de gestelde kaders? Terugkijken is belangrijk maar vooruitkijken minstens net zo: daarom gaan we in april en mei al weer stilstaan bij de doelen voor 2020: wat gaan we binnen de gemeente doen en welke financiële consequenties zal dat vermoedelijk hebben? Ook u kunt actief input leveren: kom op 15 april naar Lochem of Eefde en ga in gesprek met ons en de andere partijen.
We zien u graag!

Sneller tot de kern komen

Afgelopen week was er wederom een raadsvergadering: een historische doordat er geen voorbereidende vergaderingen waren waardoor de officiele vergadering een uur eerder kon aanvangen maar er werden wel een paar belangrijke zaken besproken en besloten.

Een daarvan betrof het zogenaamde IBOR-plan: dit gaat over de manier waarop de openbare ruimte (de straten, pleinen en groengebieden) onderhouden wordt. Een flink dossier waarmee zo’n 10% van het jaarlijkse gemeentelijke budget gemoeid is. Hoewel de gemeente er in algemene zin redelijk bijstaat kan dat altijd beter: zo is de behoefte vastgesteld om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van trottoirs en fietspaden. Het plan bevat ook een planning waarbij er kerngericht gewerkt gaat worden: dat betekent dat in overleg met de kern onderzocht wordt wat er zou moeten gebeuren en wat de inwoners eventueel zelf kunnen bijdragen. Het college had bedacht hier meer dan vijf jaren voor uit te trekken. MmL en de coalitiepartijen vonden dat dat sneller zou moeten kunnen en hebben het college gevraagd dit binnen twee jaar te doen waarbij initiatieven vanuit de kern vooruitlopend op de reguliere planning ook opgepakt kunnen worden.

Een ander onderwerp betrof het onderzoek dat de GGD in Eefde west zal starten: als bekend is daar veel commotie door een onevenredig hoog aantal gevallen van kanker, al dan niet met dodelijke afloop, waarbij de industrie uit Zutphen, meer in het bijzonder de GMB, een belangrijke boosdoener zou kunnen zijn. Samen met D’66 heeft Mml een motie opgesteld waarin een oproep wordt gedaan om het beoogde kankerclusteronderzoek van de GGD uit te breiden met daadwerkelijke metingen, de gemeente Zutphen op te roepen transparant te zijn over de uitkomsten en de provincie te wijzen op hun taak de volksgezondheid in de gaten te houden. Hoewel de wethouder en VVD en GB van mening waren dat het onderzoek volgordelijk zou moeten verlopen vond een overgrote gedeelte van de raad dat de motie uitgevoerd moet worden.


Tenslotte een uiterst sympathieke motie van het CDA over de Kledingbank in Lochem: voorstel was om E 3.000,- te schenken uit de z.g. Jette Klijnsma-gelden die een paar jaar geleden ter beschikking zijn gesteld opdat de vrijwilligers zich niet druk hoeven te maken over de huur die aan het Stadshuus betaald moet worden, hetgeen MmL van harte ondersteunt.

Enigszins tot onze verbazing werd door een aantal partijen heel principieel gewezen op het feit dat de gelden er niet zijn om de huur te betalen. Met een aanpassing van de motie waar de verwijzing naar de huur geschrapt werd kon deze raadsbreed aangenomen worden. Eind goed, al goed!