Lochem aan zee

Het College heeft de Kadernota 2020 opgesteld en de raad heeft hier op 13 mei jl. over gedebatteerd. Het college gaat voor nieuw beleid op maar liefst 23 onderwerpen. Op zich mooi en dynamisch, maar ook met inherent risico dat je te veel tegelijk gaat doen: focus is dus gewenst. We gaan echter uit van het positieve en steunen het beleid op hoofdlijnen.

Kritisch zijn we wel op het bijbehorende budget: er wordt voor alle plannen bezuinigd op andere zaken maar ook weer een flinke hap uit het spaarbankboekje van de gemeente genomen. De hoop is dat dit vanaf 2021 leidt tot overschotten. Helaas hebben recente ervaringen met onder meer Plus OV bevestigd dat het financieel lang niet altijd meezit en er een onverwachte rekening naar de gemeente gezonden wordt.

Ok ten aanzien van het inhuren van externe hulp hebben we onze twijfels : we zien dat er een flink aantal gevallen externe hulp gezocht wordt met een fors financieel plaatje van enkele tonnen. Het heeft onze voorkeur dat meer gebruik gemaakt wordt van de eigen capaciteit die recent overigens fors is gegroeid.

Een impuls voor het toerisme, waardoor Lochem in het verleden wereldberoemd in heel Nederland was, staat pregnant in de plannen: er is nieuw beleid geformuleerd dat toeristen naar onze mooie gemeente moet lokken, de website van de VVV gaat op de schop en er wordt een heus Inspiratiecentrum door de VVV opgezet. We laten ons graag verrassen maar hopen dat mede gelet op het feit dat er fors geïnvesteerd wordt door de gemeente over dit laatste vooraf goed nagedacht wordt zodat we achteraf geen spijt krijgen van het ‘doen’.

De economie krijgt vanzelfsprekend ook aandacht: wij vinden dat een belangrijk thema. De haven van Lochem krijgt een boost, (bedrijven-)terreinen worden ontwikkeld en jonge ondernemers worden in het zadel geholpen. Diegenen die om diverse redenen geen betaald werk hebben worden vanuit het per  1 januari jongstleden opgerichte Baken gestimuleerd te participeren in een werkomgeving en zorgcoördinatie krijgt vermoedelijk ook buiten Almen vorm.

Al met al straalt het college ambitie uit: wat ons betreft is dat goed voor de gemeente Lochem.

Regionale Energie Stress

De Lochemse raad heeft afgelopen week gedebatteerd over de RES, de regionale energie strategie. Minister Wiebes heeft in het kader van het nog goed te keuren Klimaatakkoord Nederland alvast in 30 regio’s opgeknipt. Deze regio’s moeten binnen een jaar nadat over het nationale klimaatakkoord is besloten verplicht een ‘aanbod’ doen van de energie die door de regio zelf ‘duurzaam’ geproduceerd zal worden. Hoewel niet gezegd is dat andere bronnen niet aangewend mogen worden zal het aanbod met ‘bewezen’ technieken plaatsvinden, wind en zon dus. Om de huidige elektriciteit die uit ‘fossiele’ bronnen wordt vervaardigd ‘duurzaam’ te maken denkt het college binnen onze gemeentegrenzen tenminste zo’n 10 turbines en honderden hectares zonneveld nodig te hebben. Niemand kan echter garanderen dat wind en zon op het goede moment energie produceren dus is het in het hier en nu noodzakelijk dat er ‘back up’ is. In gewoon Nederlands betekent dit dat een energiecentrale die met gas of kolen zorgt voor voldoende stroom op die momenten. Vraag is dus wat je met deze hele exercitie opschiet als je alsnog gebruik moet maken van gas of kolen. Daarnaast is het streven om alle woningen binnen de gemeente Lochem hoewel het een schone fossiele brandstof vormt gasloos te maken: met de kennis van nu kan dat gauw tot een halve ton per woning oplopen.

Dat dit hele feest een vermogen gaat kosten is duidelijk: de VVD in de provincie Gelderland heeft recent becijferd dat alleen al onze provincie hier zo’n 200 miljard(!) aan kwijt is. Op zich prima als het ergens toe leidt maar dat is helaas niet het geval. Het kabinet heeft enige tijd geleden officieel aangegeven dat het klimaat er uiteindelijk 0,0003 graden C mee opschiet. Ieder zinnig mens stopt bij dit soort getallen meteen: mooi dat je duurzaam wilt leven maar als je leefomgeving naar de knoppen gaat, het je faillissement betekent zonder dat het merkbaar resultaat oplevert dan wordt de trek om duurzamer te gaan leven een stuk minder. Een meerderheid van politiek Lochem denkt daar overigens nog anders over: afgelopen maandag is een motie aangenomen waarin de doelstelling om in 2030 49% minder CO2 te produceren nog een keer wordt bevestigd.

Dat dit streven in het genoemde jaartal niet haalbaar is, los van de vraag wat u er mee opschiet als het wel gehaald wordt, kan iedereen met een beetje inzicht in de materie duiden: dat u hier de komende jaren uw uitzicht voor moet opgeven en heel erg stevig voor in uw portemonnee moet graven zal hooguit fluisterend worden toegegeven. Wij hopen dat de wal het schip snel keert en het gezond verstand wederkeert.

Wie drukt er op de knop?

In de vergadering van begin april is verantwoording afgelegd over de prestaties van 2 colleges. ‘Hoezo 2 colleges?’ vraag u zich ongetwijfeld af: medio 2018 is een college in nieuwe samenstelling aan de slag gegaan als resultante van de raadsverkiezingen van begin 2018. In de beleidsverantwoording is uitgebreid beschreven welke zaken gerealiseerd zijn maar ook welke nog aandacht behoeven. Deze verslaglegging gaat van baliebezoek tot invulling van de WMO. De rode draad is dat het nodige gerealiseerd is maar ook nu nog het nodige te doen staat. Wat de financiele effecten zijn van het gevoerde beleid van 2018 is nog onduidelijk: dat hoort de raad in mei.

Raadsbreed is ook een motie aangenomen die het college oproept om in Den Haag nog eens aandacht te vragen voor de herinvoering van elektronisch stemmen. Bij de laatste verkiezingen waren vele mensen vele uren druk om handmatig alle stemmen te tellen en te hertellen, iets wat anno 2019 toch wel heel erg gedateerd aanvoelt. Vermoedelijk zal het niet leiden tot een snelle aanpassing maar ieder duwtje in de goede richting is er één!

Er zit een lelijke barst in het vaasje…

Woensdag 20 maart is al weer een week geleden: de regerende landelijke partijen hullen zich na wat vaagtaal kort na de uitslag nog steeds in stilte en zullen zich intern bij voortduring de vraag stellen waar het mis gegaan is. Ondanks kapot geoefende ‘lijsttrekkers’-debatten, gelikte reclamecampagnes, mediastrategen en het collectief bashen van een opkomende partij is het toch gebeurd: het volk heeft massaal anders gestemd en daarmee een signaal achtergelaten dat zijn weerga niet kent.

Niet alleen zullen Provinciale staten in heel Nederland bevolkt worden door nieuwkomers, ook de samenstelling van de 1 e Kamer kent vanaf mei een hele andere dynamiek. Rutte zal moeten zorgen voor een volle batterij van zijn telefoon en tegen heug en meug koffie moeten gaan drinken wil hij de komende periode nog iets voor elkaar krijgen. Bovendien werpt de uitslag van deze verkiezing zijn schaduw al vooruit voor de 2e Kamer verkiezingen die over maximaal 2 jaar gehouden zullen worden. Als het kabinet niet voor die tijd al struikelt zal het heel krampachtig proberen het gebarsten coalitievaasje te behoeden voor verdere schade. Regeren, ‘doen’ in VVD termen, zal niet het motto zijn maar ‘laten’: geen nieuwe maatregelen die het volk nog bozer maken, geen loze beloften meer doen waar de coalitiepartijen bij nieuwe verkiezingen pijnlijk aan herinnerd worden, lastige dossiers worden even op de plank gelegd om te rijpen. Nederland gaat in het slechtste geval op slot, met alle gevolgen van dien. Mocht dit het scenario worden dan is de hoop dat het maar snel over is en Nederland het stemhokje weer in mag. De coalitie probeert dit echter met man en macht te voorkomen omdat hun wankele positie dan mogelijk definitief ondergraven wordt.

Lokaal zal het gelukkig vooralsnog niet zo’n vaart lopen: de gemeente is niet afhankelijk van hetgeen er in Den Haag gebeurt. Gemeenteraadsverkiezingen zijn pas in 2021, dus dat duurt nog wel even. Wel zullen, hoewel er formeel geen relatie is tussen land en gemeente, ook op gemeentelijk niveau gevolgen worden verbonden aan het landelijke stemmen. Wij bereiden ons vast voor op een verdere groei van de lokale partijen: deze hebben immers niet het verlammende dat landelijke partijen soms kenmerkt en staan er geheel voor u!

Guinness record

Afgelopen week is een absoluut (zij het officieus) Guinness record gevestigd: een officiële raadsvergadering met 10 agendapunten in 1 minuut en 20 seconden van opening tot sluiting. Komt vermoedelijk niemand ooit meer overheen. Ik hoor u denken: gaat dat wel helemaal goed daar in Lochem? Ik kan u geruststellen: als spin off van een nieuw vergadermodel kan dit het resultaat zijn van het voorafgaand aan de officiële vergadering informeren en delen van vragen en meningen. Niets mis mee dus.

Aan welke belangrijke zaken gaan we wel de nodige tijd spenderen?Binnenkort spreken we over de rapportage van 2018. Wat heeft het College van B&W in 2018 gebakken van alle plannenmakerij en was dat een beetje binnen de gestelde kaders? Terugkijken is belangrijk maar vooruitkijken minstens net zo: daarom gaan we in april en mei al weer stilstaan bij de doelen voor 2020: wat gaan we binnen de gemeente doen en welke financiële consequenties zal dat vermoedelijk hebben? Ook u kunt actief input leveren: kom op 15 april naar Lochem of Eefde en ga in gesprek met ons en de andere partijen.
We zien u graag!