Herten-kramp

De Kadernota 2020 is eind mei behandeld in de raad: het behelst zoals de naam al aangeeft de kaders voor het College ten aanzien van de activiteiten van de nabije jaren alsmede de beschikbare budgetten waarmee deze opgepakt zullen worden.

Op de 33 initiatieven genoemd in de Nota zijn zo’n 20 moties en amendementen ingebracht: op zich een aardig score. Na een ouderwetse mondelinge stemming (de noodzakelijke software voor een digitale stemming stond op die ene PC die onverwacht bij een van de griffieleden thuis stond…) hebben er 7 ongeschonden de eindstreep gehaald, de rest is democratisch weggestemd. De winst van een flink aantal bijeenkomsten en het nodige fractieoverleg (inclusief afstemming tussen fracties over doel, inhoud en formulering) is dus heel erg overzichtelijk. Vertalen we de effecten van de vele uitgebrachte stemmen in louter geld dan zien we dat er een besluit is genomen om op de Collegetour per jaar € 5.000,- te besparen en dat het voorgenomen besluit om jaarlijks € 20.000,- te bezuinigen op het Hertenkamp in Lochem niet is overgenomen. Een in financieel opzicht erg mager resultaat van eerder genoemde inspanningen derhalve als je het bijvoorbeeld bekijkt vanuit de noodzakelijke bijdrage voor de plannen vanuit het eigen vermogen die over de komende jaren meer dan 2,5 miljoen Euro bedraagt!

MmL heeft een motie ingediend om ook in 2019 meer aandacht te besteden aan de heffing van de toeristenbelasting: het college schat dat er jaarlijks structureel zo’n € 100.000,- te weinig wordt afgedragen maar wil daar pas vanaf volgend jaar meer aandacht aan besteden. Onze oproep was om dit laaghangende fruit dit jaar reeds te plukken: met uitzondering van de PvdA en D66 vonden de andere partijen dat echter niet nodig. Daar waar een miljoenengreep in de spaarpot gedaan wordt om de balans in evenwicht te brengen is het naar onze mening niet uit te leggen dat handhaving van deze eenvoudige heffing achterwege wordt gelaten terwijl uw jaarlijkse bijdrage aan de gemeentelijke belastingen tot op de laatste euro ingevorderd wordt door Tribuut, waar nodig met een koninklijk dwangbevel.

Afsluiten moet je altijd met goed nieuws: door ons amendement kunt u de komende jaren voor het zelfde geld blijven genieten van het prachtige hertenkampje in Lochem!