Sneller tot de kern komen

Afgelopen week was er wederom een raadsvergadering: een historische doordat er geen voorbereidende vergaderingen waren waardoor de officiele vergadering een uur eerder kon aanvangen maar er werden wel een paar belangrijke zaken besproken en besloten.

Een daarvan betrof het zogenaamde IBOR-plan: dit gaat over de manier waarop de openbare ruimte (de straten, pleinen en groengebieden) onderhouden wordt. Een flink dossier waarmee zo’n 10% van het jaarlijkse gemeentelijke budget gemoeid is. Hoewel de gemeente er in algemene zin redelijk bijstaat kan dat altijd beter: zo is de behoefte vastgesteld om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van trottoirs en fietspaden. Het plan bevat ook een planning waarbij er kerngericht gewerkt gaat worden: dat betekent dat in overleg met de kern onderzocht wordt wat er zou moeten gebeuren en wat de inwoners eventueel zelf kunnen bijdragen. Het college had bedacht hier meer dan vijf jaren voor uit te trekken. MmL en de coalitiepartijen vonden dat dat sneller zou moeten kunnen en hebben het college gevraagd dit binnen twee jaar te doen waarbij initiatieven vanuit de kern vooruitlopend op de reguliere planning ook opgepakt kunnen worden.

Een ander onderwerp betrof het onderzoek dat de GGD in Eefde west zal starten: als bekend is daar veel commotie door een onevenredig hoog aantal gevallen van kanker, al dan niet met dodelijke afloop, waarbij de industrie uit Zutphen, meer in het bijzonder de GMB, een belangrijke boosdoener zou kunnen zijn. Samen met D’66 heeft Mml een motie opgesteld waarin een oproep wordt gedaan om het beoogde kankerclusteronderzoek van de GGD uit te breiden met daadwerkelijke metingen, de gemeente Zutphen op te roepen transparant te zijn over de uitkomsten en de provincie te wijzen op hun taak de volksgezondheid in de gaten te houden. Hoewel de wethouder en VVD en GB van mening waren dat het onderzoek volgordelijk zou moeten verlopen vond een overgrote gedeelte van de raad dat de motie uitgevoerd moet worden.


Tenslotte een uiterst sympathieke motie van het CDA over de Kledingbank in Lochem: voorstel was om E 3.000,- te schenken uit de z.g. Jette Klijnsma-gelden die een paar jaar geleden ter beschikking zijn gesteld opdat de vrijwilligers zich niet druk hoeven te maken over de huur die aan het Stadshuus betaald moet worden, hetgeen MmL van harte ondersteunt.

Enigszins tot onze verbazing werd door een aantal partijen heel principieel gewezen op het feit dat de gelden er niet zijn om de huur te betalen. Met een aanpassing van de motie waar de verwijzing naar de huur geschrapt werd kon deze raadsbreed aangenomen worden. Eind goed, al goed!