Fruitbomen in de openbare ruimte

MmL kreeg afgelopen week steun voor een motie waarin wordt gepleit voor fruitbomen in de openbare ruimte. Met een krappe meerderheid ging de raad akkoord met het voorstel om fruitbomen te planten op gemeentelijke grond ten gunste van de biodiversiteit. Pilots moeten de komende tijd gaan uitwijzen of burgers het enthousiasme van MmL gaan delen, maar vooralsnog is MmL-voorman Lex de Goede erg in z’n nopjes met deze ontwikkeling.

Jeugdraad Lochem bijeen

Uitgelicht

Op 4 maart j.l. was de jeugdraad van Lochem bijeen in de collegezaal van het gemeentehuis. De jongeren uit onze gemeente kregen zo gelegenheid om kennis te maken met een stukje gemeentepolitiek. Daarbij schoven de verschillende scholen aan bij de fracties van de gemeenteraad. Bij MmL konden een aantal scholieren van de Rank horen hoe het politieke spel verloopt, waarna het algemene deel werd voorgezeten door burgemeester van ’t Erve.

Van Zanen: ‘Lokale politieke partijen afgescheept met fooi’

De onderstaande tekst is gekopieerd van de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het artikel is hier te lezen.

‘Van de 9 miljoen extra subsidie voor politieke partijen gaat geen cent naar de lokale partijen. Alleen het Kennispunt lokale politieke partijen krijgt de komende jaren 350.000 euro. Deze fooi moet je met een vergrootglas zoeken. Een faire verdeling kan ik dit niet noemen’

Aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen vandaag in zijn toespraak tot de Buitengewone ALV van de VNG, vandaag in Nieuwegein.

Subsidie kennispunt

In de Tweede Kamer werd tijdens de Algemene Beschouwingen de motie-Jetten aangenomen waarmee de subsidie voor politieke partijen met 50 procent omhoog gaat. De minister van BZK heeft voorgesteld om de extra miljoenen toe te voegen aan het budget voor politieke partijen op grond van de Wet financiering politieke partijen. Dat betekent dat er behalve de subsidie voor het Kennispunt lokale politieke partijen niets rechtstreeks naar de lokale partijen gaat.

Eerlijke verdeling

Van Zanen pleitte tijdens de BALV voor een eerlijke verdeling van de subsidie voor politieke partijen. De VNG heeft er al eerder op aangedrongen het budget zo te verdelen dat het ten goede komt aan álle volksvertegenwoordigers, met name die van lokale partijen. Zij zijn tot op heden verstoken van subsidie, terwijl ook sterke lokale politieke partijen essentieel zijn voor het goed functioneren van onze democratie.

Herten-kramp

De Kadernota 2020 is eind mei behandeld in de raad: het behelst zoals de naam al aangeeft de kaders voor het College ten aanzien van de activiteiten van de nabije jaren alsmede de beschikbare budgetten waarmee deze opgepakt zullen worden.

Op de 33 initiatieven genoemd in de Nota zijn zo’n 20 moties en amendementen ingebracht: op zich een aardig score. Na een ouderwetse mondelinge stemming (de noodzakelijke software voor een digitale stemming stond op die ene PC die onverwacht bij een van de griffieleden thuis stond…) hebben er 7 ongeschonden de eindstreep gehaald, de rest is democratisch weggestemd. De winst van een flink aantal bijeenkomsten en het nodige fractieoverleg (inclusief afstemming tussen fracties over doel, inhoud en formulering) is dus heel erg overzichtelijk. Vertalen we de effecten van de vele uitgebrachte stemmen in louter geld dan zien we dat er een besluit is genomen om op de Collegetour per jaar € 5.000,- te besparen en dat het voorgenomen besluit om jaarlijks € 20.000,- te bezuinigen op het Hertenkamp in Lochem niet is overgenomen. Een in financieel opzicht erg mager resultaat van eerder genoemde inspanningen derhalve als je het bijvoorbeeld bekijkt vanuit de noodzakelijke bijdrage voor de plannen vanuit het eigen vermogen die over de komende jaren meer dan 2,5 miljoen Euro bedraagt!

MmL heeft een motie ingediend om ook in 2019 meer aandacht te besteden aan de heffing van de toeristenbelasting: het college schat dat er jaarlijks structureel zo’n € 100.000,- te weinig wordt afgedragen maar wil daar pas vanaf volgend jaar meer aandacht aan besteden. Onze oproep was om dit laaghangende fruit dit jaar reeds te plukken: met uitzondering van de PvdA en D66 vonden de andere partijen dat echter niet nodig. Daar waar een miljoenengreep in de spaarpot gedaan wordt om de balans in evenwicht te brengen is het naar onze mening niet uit te leggen dat handhaving van deze eenvoudige heffing achterwege wordt gelaten terwijl uw jaarlijkse bijdrage aan de gemeentelijke belastingen tot op de laatste euro ingevorderd wordt door Tribuut, waar nodig met een koninklijk dwangbevel.

Afsluiten moet je altijd met goed nieuws: door ons amendement kunt u de komende jaren voor het zelfde geld blijven genieten van het prachtige hertenkampje in Lochem!

Lochem aan zee

Het College heeft de Kadernota 2020 opgesteld en de raad heeft hier op 13 mei jl. over gedebatteerd. Het college gaat voor nieuw beleid op maar liefst 23 onderwerpen. Op zich mooi en dynamisch, maar ook met inherent risico dat je te veel tegelijk gaat doen: focus is dus gewenst. We gaan echter uit van het positieve en steunen het beleid op hoofdlijnen.

Kritisch zijn we wel op het bijbehorende budget: er wordt voor alle plannen bezuinigd op andere zaken maar ook weer een flinke hap uit het spaarbankboekje van de gemeente genomen. De hoop is dat dit vanaf 2021 leidt tot overschotten. Helaas hebben recente ervaringen met onder meer Plus OV bevestigd dat het financieel lang niet altijd meezit en er een onverwachte rekening naar de gemeente gezonden wordt.

Ok ten aanzien van het inhuren van externe hulp hebben we onze twijfels : we zien dat er een flink aantal gevallen externe hulp gezocht wordt met een fors financieel plaatje van enkele tonnen. Het heeft onze voorkeur dat meer gebruik gemaakt wordt van de eigen capaciteit die recent overigens fors is gegroeid.

Een impuls voor het toerisme, waardoor Lochem in het verleden wereldberoemd in heel Nederland was, staat pregnant in de plannen: er is nieuw beleid geformuleerd dat toeristen naar onze mooie gemeente moet lokken, de website van de VVV gaat op de schop en er wordt een heus Inspiratiecentrum door de VVV opgezet. We laten ons graag verrassen maar hopen dat mede gelet op het feit dat er fors geïnvesteerd wordt door de gemeente over dit laatste vooraf goed nagedacht wordt zodat we achteraf geen spijt krijgen van het ‘doen’.

De economie krijgt vanzelfsprekend ook aandacht: wij vinden dat een belangrijk thema. De haven van Lochem krijgt een boost, (bedrijven-)terreinen worden ontwikkeld en jonge ondernemers worden in het zadel geholpen. Diegenen die om diverse redenen geen betaald werk hebben worden vanuit het per  1 januari jongstleden opgerichte Baken gestimuleerd te participeren in een werkomgeving en zorgcoördinatie krijgt vermoedelijk ook buiten Almen vorm.

Al met al straalt het college ambitie uit: wat ons betreft is dat goed voor de gemeente Lochem.